English version Polska wersja


Zasady publikowania streszczeń zjazdowych w numerze specjalnym kwartalnika Ból 
oraz pełnych prac w kolejnych numerach kwartalnikaAbstrakty należy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego tutaj.
Pełne prace należy przesłać elektronicznie w postaci pliku w formacie Word for Windows dla komputerów PC na adres: 

E-mail:

Termin nadsyłania materiałów upływa z dniem 5 lipca 2013 
Redakcja nie zapewni druku materiału dosłanego po tym terminie


Otrzymany tekst zostanie poddany następującej procedurze kwalifikacyjnej: 
  • Ocena naukowa streszczeń i prac zostanie dokonana przez Komitet Naukowy VIII Zjazdu PTBB
  • Kwalifikacja redakcyjna oceni czy praca spełnia wymogi formalne kwartalnika BÓL. 

Streszczenia zjazdowe powinny zawierać: 
(1) tytuł artykułu w języku polskim i angielskim
(2) pierwsze pełne imię, inicjały pozostałych imion i nazwisko każdego autora, z nazwą instytucji związanej z przygotowaniem prezentowanej pracy  (a, b, c itd), adres instytucji, miasto, państwo.
(3) imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail autora wskazanego do korespondencji z Redakcją
(4) treść streszczenia w postaci jednego bloku, bez akapitów i bez podziału na części – do 500 wyrazów.


Prace powinny się składać z następujących części: 

Strona tytułowa powinna zawierać: 

(1) tytuł artykułu w języku polskim i angielskim
(2) pierwsze pełne imię, inicjały pozostałych imion i nazwisko każdego autora, z nazwą instytucji związanej z przygotowaniem prezentowanej pracy  (a, b, c itd), adres instytucji, miasto, państwo.
(3) imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail autora wskazanego do korespondencji z Redakcją

Streszczenie (w języku polskim i angielskim; 150–250 wyrazów). Manuskrypty przedstawiające dane oryginalne oraz prace przeglądowe wymagają streszczenia bez wyodrębniania poszczególnych części.

Słowa klucze (w języku polskim i angielskim). Trzy do 5 terminów indeksujących lub słów kluczy opisujących przedmiot pracy. 

Treść artykułu (+ ewentualnie ryciny, schematy i tabele). 


Piśmiennictwo należy umieścić w postaci numeru (pod którym znajduje się praca w piśmiennictwie na końcu manuskryptu) w kwadratowym nawiasie [4,21,45]. Na końcu pracy należy umieścić spis piśmiennictwa ponumerowany i ułożony w kolejności alfabetycznej wg następujących zasad: 
- publikacja w czasopiśmie - nazwisko i inicjały imion autorów, tytuł, nazwa czasopisma w skrócie wg Index Medicus, rocznik, tom, strony; 
- publikacja książkowa - nazwisko i inicjały imion autorów, tytuł, wydawca, rok wydania; 
- rozdział w książce - nazwisko i inicjały imion autorów, tytuł rozdziału, tytuł książki, redaktor książki, wydawca, rok wydania, strony w książce. 

Tabele, schematy, ryciny i fotografie. Tabele i ryciny maksymalnie do 5 – w razie większej liczby należy je łączyć lub opracować tak, aby zawierały tylko istotne dane. Wyniki nieistotne należy jedynie omówić w tekście. Tabele i ryciny należy przesłać na osobnych stronach. Tytuł tabeli umieszcza się nad tabelą a objaśnienia umieszcza się u dołu tabeli (należy wyjaśnić wszystkie niestandardowe skróty zawarte w tabeli lub na rycinie). Ryciny powinny być na osobnych stronach a podpisy do nich wypisane na jednej stronie jeden po drugim. Jeśli ilustracją jest fotografia osoby, to nie może być ona rozpoznawalna, lub też do ilustracji musi być dołączona pisemna zgoda danej osoby na publikację tej ilustracji. Jeśli ilustracja była wcześniej publikowana, autor musi zacytować źródło pochodzenia ilustracji oraz dołączyć pisemną zgodę na reprodukcję tego materiału uzyskaną od posiadacza praw wydawniczych. Zaleca się dostarczanie ilustracji czarno-białych opisanych w języku polskim. Jednostki miar, badań hematologicznych i biochemicznych powinny być podane z zgodzie z Międzynarodowym Systemem Jednostek (SI). Określenia statystyczne, skróty i symbole powinny być jasno zdefiniowane.Fundacja Medycyny Bólu
 
Patronat medialny:
Partnerzy Zjazdu: